Home

FF1

Untitled-2 Oan de besiker, of de besykster fan dizze site.

Wolkom op dizze site. Jo sjugge hierre wurk fan Kees van Leeuwen in sin lettere perioade, wêryn hy bynammen in eigen ympresjonisme ûntwikkelt kenmerke troch in oerfloed oan kleur. mailadres: fryskefroulju@gmail.com         

nl vlag Aan de bezoeker, dan wel bezoekster van deze site.

Welkom op deze site. U ziet hier werk van Kees van Leeuwen in zijn latere periode, waarin hij met name een eigen impressionisme ontwikkelt gekenmerkt door een overvloed aan kleur. Mailadres: fryskefroulju@gmail.com

Voor een overzicht van het totale oeuvre zie ook: kunstvankees

FF4FF5FF6